XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia wg św. Mateusza 18,15-20

Jezus powiebiblia-blogdział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

 

Ogłoszenie o zbiórce zużytego sprzętu

kinPomoc Kościołom w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów. Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale prowadzimy w porozumieniu z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
      Przy organizacji zbiórek Kościół w Potrzebie współpracuje z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o., która posiada wszelkie niezbędne i wymagane prawem zezwolenia. Zapraszamy wspólnotę parafialną do aktywnego udziału w tej zbiórce, która będzie miała miejsce dnia 17.09.2014 r (środa) do godz. 15.00 przy starej mleczarni. Za pomoc i zebrany zużyty sprzęt z góry wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Święto Podwyższenia Krzyża świętego – Odpust parafialny

 Mengs,_Christus_am_KreuzSerdecznie zapraszamy na sumę odpustową, która będzie miała miejsce w naszej parafii 13 września o godzinie 11.00. Uroczystej mszy świętej będzie sprawował ks. dr Zbigniew Cieszkowski dyrektor Centrum Maryjnego znajdującego się przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Dożynki Gminne

Msza św. z okazji przypadających Dożynek Gminnych zostanie odprawiona w sobotę 23 sierpnia br. o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Bobrowicach. Do wspólnego świętowania serdecznie wszystkich zapraszamy.

XVI Niedziela Zwykła

Ewangelia wg św. Mateusza 13,24-43

biblia-blogJezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Przedsionek Raju

PR 14logo_ tlo_600Przedsionek Raju 2014

Sobota, 9 sierpnia, godz. 19:00 Bobrowice

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wykonawca:

Komalé Akakpo – salterio

Program:

Pietro Beretti (1705 – 1759)

Sonata G-dur

Allegro, Andante, Allegro

Vicente Adán (fl. 1775 – 1787)

Divertimiento nuevo

Andante, Adagio, Allegro vivo

Turlough O’Carolan (1670 – 1738)

Suite of various tunes

Thomas Baltzar (1631? – 1663)

John come kiss me now

Anonim (Hiszpania)

Folías de España

Anonim

Sonata G-dur

Allegro, Largo, Allegro

www.przedsionekraju.pl

 

Uroczystość Św. Piotra i Pawła

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-19

biblia-blogGdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Oferta na remont kościoła w Bobrowicach

Zaproszenie

do złożenia oferty na remont:

- utwardzenie ciągu pieszego wokół kościoła, odbudowa ogrodzenia
i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach
o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

II. Zakres prac:

1. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

2. odtworzenie muru z cegły ceramincznej pełnej na granicy działki od strony północnej;

3. wykonanie odbudowy ogrodzenia od strony południowej i wschodniej;

4. wykonanie ciągu pieszego wokół kościoła.

III. Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2014 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1) niezbędna wiedza i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych;

2) uprawnienia budowlane;

3) zastosowanie tradycyjnych rozwiązań wynikających z zastosowanych już rozwiązań i materiałów na obiekcie.

V. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać kwotę brutto za poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia oraz łączny koszt wynagrodzenia brutto za całość zadania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o przedmiar robót i charakterystykę ogólną robót budowlanych.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

do 9.07.2014 r., godz. 11:00

VII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz nieprzekraczalnym terminem wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pwowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) przedmiar robót >>> Kościół Bobrowice-chodnik,mur,podjazd – przedmiar

Pielgrzymka Dziękczynna do Rokitna

W dniu 21 czerwca (sobota) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Dziękczynna do Rokitna. Chcemy dziękować bo za 25 lat, które minęło od koronacji wizerunku Pani Rokitniańskiej oraz dar kanonizacji Jana Pawła II.

Również z naszej Parfii wyrusza grupa pielgrzymkowa. Są jeszcze wolne miejsca – 10!!! Chętnych na wyjazd prosimy o zapisywanie się w zakrystii po Mszy.

Wyjazd w sobotę o godz. 8:00.

Zesłanie Ducha Św. 8 VI 2014

biblia-blogEwangelia wg św. Jana 20,19-23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.